Proces rekrutacji | WICHARY Technologies

PROCES REKRUTACJI

Procesy rekrutacyjne w WICHARY Technologies Sp. z o.o. są kilkuetapowe. Poszukujemy kandydatów, którzy posiadają:
– wiedzę i doświadczenie zgodne z wytycznymi danej rekrutacji,
– wysoką motywację do pracy w WICHARY Technologies Sp. z o.o.,
– chęć rozwoju oraz ciągłego doskonalenia i poszerzania wiedzy w zakresie stanowiska
pracy.

Poszukujemy Kandydatów, których zachowanie i podejście oparte jest na szacunku we współtworzeniu pozytywnej atmosfery w miejscu pracy.

ETAPY

REKRUTACJI


1.Zamieszczenie ogłoszenia

Informacja o wakacie znajduje się w zakładce http://wichary.eu/kariera/ oraz na portalach: www.pracuj.pl i na stronach urzędów pracy. Jeśli aktualnie nie prowadzimy żadnej rekrutacji, aplikację można wysłać do nas na adres mailowy:
http://wichary.eu/kariera/ „aplikacja spontaniczna”

Proszę pamiętać o dodaniu klauzuli: „Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez firmę WICHARY Technologies.


2.Analiza nadesłanych aplikacji

Spośród nadesłanych do nas aplikacji, wybieramy te, które spełniają wymagania określone w rekrutacji na określone stanowisko i odrzucamy tych Kandydatów, którzy nie spełniają minimum oczekiwanego przez firmę.


3.Kontakt telefoniczny z wybranymi Kandydatami

Kandydaci, którzy przeszli pozytywnie proces selekcji otrzymują zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną do siedziby firmy WCIHARY Technologies Sp. z o.o. w Pyrzowicach. Podczas rozmowy telefonicznej dokonujemy wstępnej oceny deklarowanych umiejętności oraz przekazujemy wstępne informacje dotyczące wakatu.


4.Pierwsza rozmowa rekrutacyjna

Celem rozmowy rekrutacyjnej jest poznanie Kandydata, weryfikacja kompetencji oraz możliwość poznania specyfiki pracy na danym stanowisku. Rozmowę przeprowadza przedstawiciel działu personalnego. Jeśli jest wymagana znajomość języka obcego rozmowa może być przeprowadzona w tym języku. Oprócz rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat może zostać poproszony o wypełnienie testu wiedzy, bądź wykonania zadania, badającego umiejętność posługiwania się np. programami komputerowymi.


6.Druga rozmowa rekrutacyjna z przyszłym Przełożonym

Najlepsi Kandydaci są rekomendowani na spotkanie z przełożonym oraz przedstawicielem Zarządem. Rozmowa odbywa się w obecności przedstawiciela Zarządu oraz przełożonego oraz przedstawiciela działu personalnego.


7.Decyzja o wyborze Kandydata

Po podjęciu decyzji przez Zarząd przekazywana jest informacja zwrotna zaproszonym Kandydatom na rozmowę rekrutacyjną z wynikiem rekrutacji w terminie do 7 dni.


8. Proces zatrudnienia

Następuje podpisanie umowy o pracę z Kandydatem oraz przekazanie planu adaptacyjnego, który ma na celu zapoznanie Kandydata z zakresem działania WICHARY Technologies Sp. z o.o oraz zminimalizowania stresu adaptacji w nowym środowisku pracy.Proces rekrutacyjny kończy się z chwilą podpisania przez Kandydata umowy o pracę.

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu