Urządzenie kontroli i regulacji stężenia emulsji | WICHARY Technologies

WICHARY Technologies

Urządzenie kontroli i regulacji stężenia emulsji

OPIS

PRODUKTU

 

System kontroli i regulacji stężenia emulsji przeznaczony jest do użytkowania głównie w zakładach górniczych. Urządzenie to jest niezależnym zespołem, stanowiącym jeden z elementów składowych wysokociśnieniowego, emulsyjnego agregatu pompowego do zasilania obudowy zmechanizowanej. URSE można podzielić na dwa główne zespoły: Zespół pomiaru parametrów emulsji, zespół regulacji stężenia emulsji, którymi steruje mikroprocesorowy układ sterowania.

Powyższe zespoły wraz ze zbiornikiem wody, filtrami dopływowymi oraz pompą przetłaczającą zostały umieszczone w klatce umożliwiającej wygodny transport w wyrobiskach podziemnych, a także zabezpieczającej urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Przeznaczeniem zespołu pomiaru parametrów emulsji jest bieżąca kontrola zawartości dodatku emulgującego w emulsji oraz pomiar pH i przewodność badanego płynu. Kontroli podlega świeżo przygotowywana emulsja, o którą jest uzupełniany układ hydrauliczny oraz emulsja będąca już w układzie hydraulicznym (powracająca z rejonu eksploatacyjnego lub tłoczona do rejonu eksploatacyjnego). Uzyskane informacje z tych dwóch obwodów hydraulicznych umożliwiają pełną i dokładną kontrolę parametrów cieczy roboczej. Wartości dokonanych pomiarów są prezentowane na wyświetlaczu sterownika oraz służą jako podstawa do właściwej regulacji stężenia emulsji. Zespół pomiaru parametrów emulsji wyposażony jest również w specjalny automatyczny układ czyszczenia i kalibracji elementów pomiarowych. Układ ten zapobiega ewentualnemu zafałszowaniu pomiaru, wynikającego z gromadzenia się na urządzeniach pomiarowych potencjalnych zabrudzeń.

Regulacja stężenia emulsji jest realizowana przez drugi zespół, który składa się z zaworu sterującego dopływem dodatku emulgującego oraz mieszalnika emulsji. Układ sterowania i kontroli reguluje w sposób ciągły ilość podawanego dodatku. Jest to niezwykle istotną ważną cechą układu, gdyż w rezultacie daje to bardzo wiarygodną wartość stężenia samej emulsji w całej instalacji hydraulicznej.

Opcje wyposażenia układu kontroli i regulacji stężenia emulsji zależne są od sposobu i miejsca mieszania emulsji oraz od tego jaka powinna być niezbędna ilość emulsji zapewniająca uzupełnianie ubytków medium w układzie hydraulicznym. Również miejsce zabudowy URSE w zależności od tego czy jest to przestrzeń zagrożona wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, czy też jest to poza strefą zagrożeń, ma wpływ na wyposażenie układu kontroli i regulacji stężenia emulsji. Ewentualne doposażenie w URSE pracującego już na kopalni agregatu pompowego uwarunkowane jest jego konfiguracją.

Układ do kontroli i regulacji stężenia emulsji realizuje następujące funkcje:

  • Prowadzi kontrolę stężenia emulsji mieszanej i będącej w obiegu układu hydraulicznego
  • Monitoruje pH oraz przewodność cieczy
  • Uruchamia proces mieszania emulsji dla uzyskania w układzie hydraulicznym emulsji o żądanym stężeniu
  • Zapewnia utrzymanie stężenia emulsji na poziomie, jaki został zadany na sterowniku
  • Prezentuje na wyświetlaczu sterownika wartości pomiarów stężenia emulsji (rzeczywistych oraz uwzględniających przelicznik dla danego dodatku emulgującego – parametr wprowadzany do algorytmu sterowania procesem)
  • Umożliwia transmisję danych uzyskanych w trakcie prowadzenia procesu do systemu dyspozytorskiego
  • Pozwala archiwizować pozyskiwane dane oraz umożliwia ich późniejsze przetwarzanie (dostępne jako opcja dodatkowa).

Układ do kontroli i regulacji stężenia emulsji (URSE) monitoruje i reguluje parametry cieczy roboczej, przez co zapobiega powstaniu nadmiernej korozji, rozwojowi bakterii i zapewnia odpowiedni poziom smarowania elementów układu hydraulicznego. Wszystko to wpływa bezpośrednio na sprawność elementów układu hydraulicznego, zapobiega degradacji jego elementów, a także bezpośrednio przekłada się na koszty eksploatacji oraz niezawodność. Z ekonomicznego punktu widzenia, stosowanie tego typu urządzeń w systemach hydrauliki powoli staje się koniecznością. Zaprojektowane pod kątem trudnych wymagań rynku URSE i zastosowane w nim rozwiązania techniczne, nie tyle nadążają za tempem rozwoju światowej techniki, ale przewyższają konkurencyjne urządzenia pod wieloma względami.

Rozwój techniczny i technologiczny układów hydraulicznych stawia nowe wyzwania w zakresie monitorowania i kontroli parametrów cieczy roboczych. Naturalną konsekwencją tego rozwoju jest wysoki stopień zaawansowania i różnorodność systemów sterowania jak i samych układów zasilania. Powstają coraz bardziej skomplikowane urządzenia, pracujące często w ekstremalnych warunkach i charakteryzujące się coraz wyższymi parametrami wydajnościowymi, a odbiorca coraz częściej staje przed wyzwaniem:

KOSZTY MASZYNY I JEJ EKSPLOATACJI, CZY JEJ NIEZAWODNOŚĆ

W związku z tym, patrząc na tempo rozwoju, niezbędnym staje się stosowanie urządzeń monitorujących i optymalizujących parametry układów hydraulicznych.

DANE

TECHNICZNE

• Wydajność mieszania emulsji – 130 dm3/min.
• Zakres stężenia mieszanej emulsji – 0,1 ÷ 5%
• Ilość wejść pomiaru parametrów emulsji – do 4
• Zakres pomiarowy stężenia emulsji – 0 ÷ 80% Brix
• Zakres pomiarowy pH emulsji/wody (opcja) – 0 ÷ 14 pH
• Zakres pomiarowy przewodności emulsji/wody (opcja)- 1 ÷ 300 mS/cm

GALERIA

PLIKI

DO POBRANIA

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu